Cadrul legal

Cadrul legislativ şi normativ aferent al prestării serviciilor de avort în condiţii de siguranţă

In Republica Moldova dreptul femeii la avortul sigur e garantat de legislaţie. Orice femeie mai in vârsta de 16 ani are dreptul sa întrerupă o sarcina la dorinţa ei pana la 12 saptamani. Adolescentele mai tinere de 16 ani au nevoie de acordul părintelui sau reprezentatului sau legal (vezi Legea SR, 2012). După 12 saptamani si pana la 21 saptamani exista o lista de indicaţii medicale si sociale a MS, conform căreia poate fi obţinuta permisiunea pentru avortul tardiv.

Avortul legal până la termenul de 12 săptămâni, la solicitarea femeii, a fost legalizat în Uniunea Sovietică în anul 1955. Cu câteva suplimentări şi modificări, norma legală respectivă a rămas în vigoare, fără a fi modificată esenţial.

În scopul asigurării dreptului femeii la sănătatea reproducerii, precum şi acordării serviciilor calitative şi accesibile de întrerupere electivă a cursului sarcinii, au fost aprobate şi sunt în vigoare următoarele documente legislative şi normative:

LEGE Nr. 138 din 15.06.2012 privind sănătatea reproducerii (Publicat : 28.09.2012 în Monitorul Oficial Nr. 205-207     art Nr : 673     Data intrarii in vigoare : 28.10.2012 )

Articolul 3. Servicii de ocrotire a sănătăţii reproducerii.
d) avortul în siguranţă;

Articolul 5. Sănătatea reproducerii la femei şi la bărbaţi.

f) fiecărei femei – accesul la metode sigure de întrerupere a cursului sarcinii, în corespundere cu actele normative ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale;

k) perfecţionarea  asistenţei medico-genetice a populaţiei şi implementarea noilor tehnologii de diagnostic prenatal pentru a preveni şi a diminua nivelul de malformaţii congenitale, iar în cazul depistării lor în timpul sarcinii, femeii gravide i se asigură gratuit posibilitatea de a întrerupe cursul sarcinii;

Articolul 8. Principiile de realizare a drepturilor la reproducere.
d) confidenţialitate în chestiunile ce ţin de ocrotirea sănătăţii reproducerii;

Standardele pentru efectuarea întreruperii sarcinii în condiţii de siguranţă au fost aprobate de către Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova prin ordinul nr. 766 din 18.08.2020
Legea nr. 263-XVI din 27 octombrie 2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 176 – 181, art. 867 ).

Articolul 9. Asigurarea dreptului pacientului în domeniul reproducerii

(1) Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul să aleagă cele mai sigure metode privind asigurarea sănătăţii reproducerii.

(2) Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente şi lipsite de riscuri.

(3) Pacientul are dreptul la informaţii, educaţie şi servicii necesare unei vieţi sexuale normale şi sănătăţii reproducerii, fără nici o discriminare.

(4) Dreptul femeii la viaţă prevalează în cazul în care sarcina prezintă un factor de risc major şi imediat pentru viaţa mamei.

Legea nr. 185-XV din 24 mai 2001 cu privire la ocrotirea sănătăţii reproductive şi planificarea familială (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 90 – 91, art. 697):

Articolul 5. Dreptul la luarea liberă a deciziei referitoare la reproducere

(1) Orice persoană are dreptul de a lua liber decizia referitoare la numărul copiilor şi la timpul naşterii lor în căsătorie sau în afara căsătoriei.

(2) Statul garantează neamestecul său în realizarea de către cetăţeni a dreptului la luarea liberă a deciziei referitoare la reproducere.

Articolul 6. Dreptul la informaţie asupra sănătăţii sale reproductive şi planificării familiale

Orice persoană are dreptul la o informaţie completă şi veridică asupra stării sănătăţii sale reproductive şi planificării familiale, pe care o oferă instituţiile medicale de stat şi nestatale, care dispun de licenţă pentru un astfel de gen de activitate, în limitele competenţelor lor.

Articolul 7. Dreptul la beneficierea de servicii de ocrotire a sănătăţii reproductive şi de planificare familială

(1) Orice persoană este în drept să beneficieze de servicii de ocrotire a sănătăţii reproductive şi de planificare familială.

(2) Serviciile de ocrotire a sănătăţii reproductive şi de planificare familială se prestează de instituţiile de stat şi nestatale de ocrotire a sănătăţii, de învăţămînt şi de asistenţă socială în modul stabilit de legislaţia în vigoare.

Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr. 34, art. 373):

Articolul 32. Întreruperea voluntară a cursului sarcinii
 (1) Femeilor li se acordă dreptul să-şi hotărască personal problema maternităţii.

 (2) Operaţia de întrerupere a cursului sarcinii poate fi efectuată pînă la sfîrşitul primelor 12 săptămîni de sarcină în instituţii medico-sanitare publice şi private.

 (3) Modul de efectuare a acestei operaţii după primele 12 săptămîni de sarcină este stabilit de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.